Dane osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Etna Lift zobowiązuje się, w ramach swojej działalności i zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym we Francji i Europie, do zapewnienia ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników jej usług, jak również do poszanowania ich prywatności.

Niniejsza polityka informuje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Etna Lift, jej wykonawców i potencjalnych partnerów.

Niniejsza Polityka dotyczy w szczególności klientów i użytkowników produktów i usług oraz odwiedzających strony etnafrance.com oraz nadirect.fr, etnalift.com.

może być ona uzupełniona o konkretne informacje, na które zwrócono uwagę użytkownika, dotyczące konkretnej oferty lub usługi.

DLACZEGO ETNA LIFT PRZETWARZA PAŃSTWA DANE?

Etna Lift przetwarza dane osobowe tylko w określonych, jednoznacznych i legalnych celach. Etna Lift nie przetwarza tych danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Etna Lift przetwarza Twoje dane w uzasadnionym interesie firmy lub przy realizacji umowy..

W tym celu Etna Lift ma następujące zadania do realizacji:

 • Zarządzanie tożsamością klienta lub użytkownika i uwierzytelnianie jej.
 • Zarządzanie wyszukiwaniem
 • Zarządzanie zleceniem
 • Zarządzanie materiałem
 • Faktura i inkaso płatności
 • Obsługa przedsprzedażna i sprzedaż
 • Zarządzanie danymi osobowymi, cechami i prawami wynikającymi z umowy
 • Rozpatrywanie skarg
 • Komunikacja w ramach zarządzania klientami
 • Zarządzanie pocztą przychodzącą
 • Windykacja należności nieuregulowanych
 • Zarządzanie postępowaniami sądowymi
 • Zarządzanie wnioskami dotyczącymi praw zainteresowanych osób
 • Przechowywanie danych klientów lub użytkowników

w ramach realizacji umowy państwa dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej. dane te mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia umowy.

Etna Lift zajmuje się również przetwarzaniem danych do celów innych niż ścisła realizacja umów. W tym przypadku Etna Lift zapewnia, że ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Ponadto przetwarzanie może być w razie potrzeby uzależnione od uzyskania zgody podmiotu, którą może on w każdej chwili wycofać.

W tym celu Etna Lift ma następujące zadania do realizacji:

 • Organizowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego.
 • Organizacja imprez komercyjnych
 • Organizacja konkursów gier
 • Analiza wykorzystania ofert i usług w celu przedstawienia propozycji klientowi.
 • Sondaże wobec Klientów lub użytkowników biorących udział w badaniu
 • Poprawa oferty i relacji z klientami
 • Rozpowszechnianie i obsługa ofert i usług
 • Zwalczanie nadużyć finansowych

Państwa dane są przechowywane przez okres 3 lat w celu realizacji wyżej wymienionych celów.

Etna Lift przetwarza Państwa dane również w celu spełnienia wymogów prawnych i przepisowych.
W tym celu Etna Lift ma następujące cele:

 • Przechowywanie danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań prawnych.
 • Zarządzanie wnioskami upoważnionych organów o przekazanie danych
 • Państwa dane mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, aby Etna Lift mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych.

Etna Lift może również przetwarzać Państwa dane dla celów statystycznych, w tym wykorzystując uzyskane statystyki dla celów marketingowych. W takim przypadku wszystkie dane stają się anonimowe.

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Etna Lift przetwarza Państwa dane osobowe, zarówno pochodzące bezpośrednio od Państwa, jak i w wyniku korzystania z produktów lub usług, w zależności od przypadku. Etna Lift może również odbierać dane, które zostały od Państwa zebrane przez osoby trzecie. Etna Lift przetwarza dane lub kategorie danych tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne do zamierzonego celu. Informacje na ten temat można znaleźć powyżej.

Podnośnik Etna przetwarza następujące kategorie danych:

 • Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: adres pocztowy, e-mail, numer telefonu itp.
 • Dane dotyczące połączeń, korzystania z usług i interakcji: dzienniki połączeń i korzystania itp.
 • Produkty i usługi będące własnością lub używane
 • Profile i wyniki umożliwiające segmentację klientów

KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH?

Zebrane dane przeznaczone są dla działów wewnętrznych i podwykonawców Etna Lift.

Dane mogą być również przetwarzane przez partnerów Etna Lift. Są to sytuacje, w których partnerzy są zaangażowani w świadczenie usług. Mogą to być również procesy przetwarzania, na które muszą Państwo wyrazić zgodę.

Przetwarzane dane mogą zostać ostatecznie przekazane właściwym organom na ich wniosek, w ramach postępowania sądowego, w ramach dochodzeń sądowych i wniosków o udzielenie informacji kierowanych przez te organy lub w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych.

CZY PAŃSTWA DANE SĄ PRZETWARZANE POZA UE?

Zebrane dane są przetwarzane w obrębie UE.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania. Mogą Państwo poprosić o możliwość przenoszenia tych ostatnich. Mają Państwo również prawo sprzeciwić się przeprowadzonemu przetwarzaniu lub zażądać jego ograniczenia.

Na wypadek śmierci mogą Państwo wydać instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania lub ujawniania Państwadanych osobowych po zgonie.

Zasada szczególna dotycząca akwizycji: każdy konsument może bezpłatnie wpisać się na listę sprzeciwu zwaną “Bloctel”, aby nie dochodziło już do kontaktu telefonicznego z konsultantem, z którym nie pozostaje w obecnym stosunku umownym. Konsument może zarejestrować się na stronie internetowej www.bloctel.gouv.fr lub skierować pismo pocztą na adres: Société Opposetel, Service Bloctel, 6, rue Nicolas Siret – 10 000 Troyes

JAK MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z przysługujących Państwu praw, jak również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresami podanymi poniżej.

Do każdego wniosku o skorzystanie z przysługujących Państwu praw należy dołączyć kserokopię dowodu tożsamości (krajowy dowód osobisty wydany przez państwo francuskie lub dowód osobisty lub paszport Unii Europejskiej, dokument pobytowy wydany przez państwo francuskie, karta pobytu wydana przez państwo francuskie lub karta podróży wydana przez państwo francuskie). Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

Produkty dla szerokiego grona konsumentów i profesjonalistów

Drogą pocztową: Etna Lift Customer Service, Personal Data Management, 8 rue Constantin Pecqueur, 95150 Taverny, Francja lub pocztą elektroniczną na adres: dpo@etnafrance.com

Możliwość skontaktowania się z CNIL

Jeżeli wymiana informacji z Etna Lift nie była zadowalająca, mają Państwo możliwość złożenia skargi do Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), organu nadzorczego odpowiedzialnego za wypełnianie obowiązków w zakresie danych osobowych we Francji.

W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE SĄ ZABEZPIECZANE?

Etna Lift zapewnia, że Państwa dane są traktowane w sposób całkowicie bezpieczny i poufny, również wtedy, gdy pewne operacje są wykonywane przez podwykonawców. W tym celu stosuje się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie i usunięciu Państwa danych osobowych. Środki te są dostosowywane stosownie do poziomu wrażliwości przetwarzanych danych oraz ryzyka, jakie niesie ze sobą przetwarzanie lub jego wdrożenie.

Zmiana polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom.

Ostatnio zaktualizowana w dniu 05 czerwca 2018 r.