Impressum

VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

Met de website willen wij u informatie verstrekken over de mogelijke oplossingen voor de inrichting van woningen, cafés, hotels, restaurants en openbare instanties. De website Etna Lift is eigendom van de vennootschap Etna France, vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van € 1147100, ingeschreven in het handelsregister van Pontoise onder het nr. 487 734 691, met maatschappelijke zetel te 8, rue Constantin Pecqueur – 95150 Taverny, Frankrijk (hierna de “Uitgevende vennootschap” OF “wij” genoemd).

E-mailadres: dpo@etnafrance.com  / Telefoon: +33 1 34 05 28 28

Verantwoordelijke voor de publicatie: Vincent Bronze

De website wordt gehost door: Evolix – 37, rue Guibal – 13003 Marseille Telefoon: +33 4 91 05 92 54

Vereenvoudigd aangiftenummer Cnil: 2051166

ALGEMENE WAARSCHUWING

De Uitgevende vennootschap doet haar best om zo goed mogelijk de juistheid en de bijwerking van de informatie vermeld op de website te garanderen op het ogenblik dat ze online gezet wordt. Wij vermelden evenwel dat Internet het niet mogelijk maakt om de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens die overgemaakt en/of toegankelijk zijn op of via de website te garanderen. De Uitgevende vennootschap is dus niet in staat om de juistheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de op de website ter beschikking gestelde informatie te garanderen en behoudt zich het recht voor om de op de website gepubliceerde inhoud en/of documenten op gelijk welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Dientengevolge kan de Uitgevende vennootschap niet aansprakelijk gesteld worden:

 • voor de onderbreking van de website of het optreden van bugs,
 • voor een onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de op de website of via de website beschikbare informatie,
 • voor de schade die voortvloeit uit een frauduleus ingrijpen door een derde, ook wanneer deze zou leiden tot een wijziging van de op de website ter beschikking gestelde informatie,
 • En meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaken, herkomst, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van een persoon tot de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, alsook het gebruik van de website en/of het credit toegekend aan een of andere informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.

TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website dient u bepaalde verplichte velden in te vullen waarvoor u uw e-mailadres moet opgeven. U erkent dat de gegevens die u ons meedeelt, juist zijn en gelden als bewijs van uw identiteit. Gelieve ons elke eventuele wijziging van deze gegevens mee te delen.

Aangezien het gaat om functies waarmee u zich kunt uitdrukken en/of bepaalde inhoud op de website kunt publiceren en verspreiden, herinneren wij u eraan dat beweringen of afbeeldingen met pornografisch, racistisch, gewelddadig, oneerlijk, lasterlijk, kwaadwillig of onzedelijk karakter, die meer algemeen tot doel of gevolg hebben schade te berokkenen aan personen of goederen of die in strijd zijn met elke toepasselijke reglementering, ten strengste verboden zijn en bijgevolg naar goeddunken van de Uitgevende vennootschap verwijderd kunnen worden. Gelieve ons voor het overige te informeren over elke inhoud waarvan u meent dat hij in strijd is met de geldende reglementering en/of de hierboven genoemde principes. U kunt dit doen via het e-mailadres vermeld in artikel 1 van dit document.

Wij herinneren u eraan dat u houder moet zijn van alle rechten en/of toelatingen voor de inhoud (meer bepaald foto’s) die u op de website wenst te publiceren en dit meer bepaald voor alle toepassingen die eruit kunnen voortvloeien en beschreven worden in dit document. In dit verband raden wij u aan om geen inhoud te publiceren met recente architecturale elementen, reclameontwerpen of ontwerpen waarvan het merk zichtbaar kan zijn (afkortingen, logo’s, enz.). Wij melden u ook dat inhoud (meer bepaald foto’s) met minderjarigen op de website niet toegelaten is. Wij herinneren u er tevens aan dat u inhoud die toebehoort aan een derde en/of waarop een derde afgebeeld wordt, zonder diens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, niet mag publiceren of verspreiden.

Bovendien wordt voor elke publicatie die u op de website doet overeengekomen dat u ons bij deze een gratis, onherroepelijke en internationale licentie voor onbepaalde duur verstrekt om afgeleide werken te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te verspreiden, te vertalen en te creëren, in andere werken op te nemen, de inhoud van genoemde publicatie (in haar geheel of gedeeltelijk) te verspreiden op alle media, met inbegrip van de website. In dit opzicht geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om de inhoud te gebruiken op onze eigen websites, waartoe de Uitgevende vennootschap behoort, en op websites van derden, en meer bepaald op de zogenaamde “sociale netwerksites” of “communitysites”. In dit kader bent u erover geïnformeerd en aanvaardt u dat het gebruik van de sociale netwerken uitsluitend geregeld wordt door de gebruiksvoorwaarden opgesteld door die netwerken. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van uw publicaties op de website door onszelf of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale netwerken, en meer bepaald voor wat betreft de omvang van verleende rechten, van looptijd van de rechten en van verwijdering van inhoud. De inhoud die u op de website publiceert, kiest u zelf en u alleen bent er verantwoordelijk voor.

Alle principes, vermeldingen en tests die op de website beschikbaar zijn, zijn eenvoudige informatie en simulaties bestemd voor het verwerven van praktische aanwijzingen over het milieu en het ecosysteem van de inrichting van woningen, cafés, hotels, restaurants en openbare instanties. De aldus verstrekte gegevens dienen slechts ter informatie en vervangen geenszins een technische diagnose of een afspraak met een commerciële technicus, noch een medische behandeling.

Bijgevolg staan wij niet garant voor een volledige voldoening over de op de website ter beschikking gestelde informatie en simulaties, en zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik dat u ervan maakt.

NALEVING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website is een geesteswerk beschermd door de wetten inzake intellectuele eigendom.

Behoudens andersluidende bepalingen zijn de intellectuele eigendomsrechten van de documenten op de website en alle elementen ontworpen voor de website de exclusieve eigendom van de Uitgevende vennootschap of van elke andere vennootschap van de Groep waartoe ze behoort, waarbij deze geen enkele licentie, geen enkel recht van reproductie of verspreiding noch een of ander recht verleent dan de raadpleging van de website.

De merken, octrooien, logo’s, modellen, afbeeldingen, teksten, foto’s, video’s, huisstijlen, gegevensbanken of andere intellectuele eigendomsrechten vermeld op de website zijn eigendom van de Uitgevende vennootschap of maken het voorwerp uit van een gebruikstoelating vanwege de derde-houder van de rechten. Er kan geen recht of licentie verleend worden voor een van deze elementen zonder de schriftelijke toestemming van de Uitgevende vennootschap en/of genoemde derde.

De website neemt de auteursrechten in acht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde, gereproduceerde en op de website genoemde werken zijn voorbehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van de Uitgevende vennootschap en/of de betreffende auteur is elk ander gebruik van de werken dan de individuele reproductie en raadpleging voor privédoeleinden verboden en impliceert het een vervalsing.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De links op de website naar andere al dan niet aangesloten websites worden gegeven ter informatie. De links naar die andere websites kunnen de Uitgevende vennootschap op geen enkele manier verbinden, ongeacht of het gaat om de inhoud van de webpagina’s waarnaar de links verwijzen, de producten, diensten, reclames of andere elementen vermeld op de websites.

De Uitgevende vennootschap garandeert overigens niet de computerbeveiliging van de pagina’s waarnaar bepaalde links van de website kunnen verwijzen. Het is belangrijk om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in dit verband te nemen. De Uitgevende vennootschap betwist immers elke verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen veroorzaakt door de toegang tot andere websites.

Wij herinneren u eraan dat elke website onderworpen is aan zijn eigen gebruiksvoorwaarden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Uitgevende vennootschap informeert u erover dat ze overgaat tot een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon voor communicatie-, informatie-, animatie- en commerciële promotiedoeleinden.

De verzamelde gegevens zijn voorbehouden aan het gebruik door de Uitgevende vennootschap en elke andere vennootschap van de Groep waartoe ze behoort, waarvan enkel het beperkte en strikt bevoegde personeel de gegevens mag ontvangen.

De verzamelde gegevens worden door de Uitgevende vennootschap bewaard gedurende maximaal twee jaar vanaf de datum van uw laatste contact met de Uitgevende vennootschap.

De Uitgevende vennootschap informeert u erover dat u een recht van inzage en een recht op rectificatie hebt van de persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon. U kunt zich om gerechtvaardigde redenen ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, behalve indien de verwerking gebeurt om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om uw rechten uit te oefenen, gelieve zich schriftelijk te wenden tot Etna Lift – Demande CNIL, 8 rue Constantin Pecqueur, 95150 Taverny, Frankrijk, of het volgende adres: dpo@etnafrance.com

COOKIES

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw terminal (bijvoorbeeld een computer, een tablet, een smartphone, een geconnecteerde televisie, een spelconsole die met het internet verbonden is) geïnstalleerd wordt wanneer u een website bezoekt of reclame bekijkt.

Een cookie bevat verschillende gegevens: de naam van de server die het geïnstalleerd heeft, een identificator in de vorm van een uniek nummer en eventueel een vervaldatum. Cookies hebben verschillende functies. Ze zijn bedoeld om de taalparameters van een website te registreren, om informatie te verzamelen met betrekking tot uw navigatie op de websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Enkel de verzender van een cookie kan de informatie in die cookie lezen, opslaan of wijzigen.

TYPES COOKIES DIE OP ONZE WEBSITE GEBRUIKT WORDEN

De website maakt gebruik van 3 soorten cookies:

 1. PRESTATIECOOKIES VOOR DE WEBSITE
  Met de prestatiecookies kunnen we de website optimaliseren en de eventuele technische problemen opsporen die kunnen optreden.Ze maken het mogelijk om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt, meer bepaald het aantal bezoeken per pagina, het aantal getoonde foutberichten, de tijd doorgebracht op één pagina of het aantal klikken op een zone van de website.De bewaarde informatie mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
 2. FUNCTIONELE COOKIES
  De functionele cookies maken het mogelijk om uw keuzes en voorkeuren op te slaan.De bewaarde gegevens zijn, onder andere, uw land, uw taal en de geraadpleegde rubrieken.Als deze cookies gedeactiveerd worden, kunnen uw voorkeuren inzake de weergave of de uitschakeling van bepaalde functies niet opgeslagen worden.
 3. COOKIES VOOR MARKETINGDOELEINDEN

  a. Meetcookies: met de meetcookies kunnen wij de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes evalueren. Wij tellen en evalueren immers het aantal bezoeken en klikken ten aanzien van onze investeringen voor publiciteit of die van onze commerciële partners.b. Doelgroepgerichte cookies: aan de hand van de doelgroepgerichte cookies leren we het volgende:
  – de inhoud van de pagina’s die u raadpleegt,
  – de opzoekingen die u doet,
  – de informatie die u gekozen hebt om te delen bij uw inschrijving op andere websites,
  – de webpages en -sites die u hebt kunnen raadplegen tijdens uw recente navigaties of net voor u terechtkwam op de website www.etnalift.com

Zo kunnen wij u gepersonaliseerde reclame aanbieden, rekening houdend met uw voorkeuren. Wij kunnen u tevens gepersonaliseerde e-mails toesturen die overeenstemmen met uw opzoekingen. In geval van gedeeld gebruik van een computer of een gsm door meerdere personen is het mogelijk dat de persoon die de e-mails ontvangt of de reclame weergeeft niet de persoon is die de opzoeking gedaan heeft.