Persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk en in Europa verbindt Etna Lift zich ertoe, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten te garanderen en hun persoonlijke levenssfeer in acht te nemen.

Dit beleid informeert u over hoe Etna Lift, haar onderaannemers en haar eventuele partners uw persoonsgegevens verwerken.

Het beleid is meer bepaald van toepassing op de klanten en gebruikers van de producten en diensten en op de bezoekers van de websites etnafrance.com, etnadirect.fr en etnalift.com

Het kan aangevuld worden met specifieke informatie waarover de gebruiker geïnformeerd is, over een aanbieding of een bijzondere dienst.

WAAROM VERWERKT ETNA LIFT UW GEGEVENS?

Etna Lift verwerkt de persoonsgegevens enkel voor bepaalde, uitdrukkelijke en gerechtvaardigde doeleinden. Etna lift verwerkt de gegevens niet op een manier die incompatibel is met deze doeleinden.

Etna Lift verwerkt uw gegevens in het kader van het gerechtvaardigde belang van de Vennootschap of van de uitvoering van een overeenkomst.

Hiertoe streeft Etna Lift de volgende doeleinden na:

 • De identiteit van de klant of de gebruiker beheren en authenticeren
 • De klantenwerving beheren
 • De bestelling beheren
 • Het materiaal beheren
 • Factureren en de betalingen innen
 • Service verlenen en verkopen
 • De persoonsgegevens, kenmerken en rechten van een overeenkomst beheren
 • De klachten verwerken
 • Communiceren inzake het beheer van het klantenbestand
 • De inkomende post beheren
 • De openstaande facturen invorderen
 • De geschillen beheren
 • De aanvragen met betrekking tot de rechten van de betreffende personen beheren
 • Gegevens van de klant of van een gebruiker bewaren

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst worden uw gegevens zolang bewaard als noodzakelijk is voor de voltooiing van de hierboven vermelde doeleinden. De gegevens mogen gedurende maximaal 10 jaar vanaf het einde van de relatie bewaard worden.

Etna Lift verwerkt ook gegevens voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van overeenkomsten. In dat geval vergewist Etna Lift zich ervan dat ze een gerechtvaardigd belang heeft om de verwerking uit te voeren. Verwerkingen kunnen overigens, indien nodig, uw instemming vereisen, die u te allen tijde weer kunt intrekken

Hiertoe streeft Etna Lift de volgende doeleinden na:

 • Handelingen inzake direct marketing organiseren
 • Commerciële animaties organiseren
 • Wedstrijden organiseren
 • Het gebruik van aanbiedingen en diensten analyseren om voorstellen te doen aan de klant
 • Peilingen bij de klanten of de gebruikers uitvoeren
 • De aanbiedingen en de klantenrelatie verbeteren
 • De aanbiedingen en diensten uitwerken en uitvoeren
 • Fraude bestrijden

Uw gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf de voltooiing van de hierboven vermelde doeleinden.

Etna Lift verwerkt uw gegevens ook om te voldoen aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen

Hiertoe streeft Etna Lift de volgende doeleinden na:

 • De vereiste gegevens opslaan om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • De aanvragen om mededeling van gegevens van de bevoegde overheden beheren
 • Uw gegevens mogen zolang bewaard worden als noodzakelijk is voor Etna Lift om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Etna Lift kan uw gegevens ook verwerken voor statistische doeleinden, ook door de verkregen statistieken te verkopen. In dat geval worden alle gegevens op voorhand geanonimiseerd.

Welke gegevens worden verwerkt?

Naargelang van het geval verwerkt Etna Lift uw persoonsgegevens die rechtstreeks bij u verzameld werden of die voortvloeien uit het gebruik van de producten of diensten. Etna Lift kan ook gegevens ontvangen die door een derde bij u verzameld werden.

Etna Lift verwerkt enkel gegevens of gegevenscategorieën indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het nagestreefde doeleinde. Hierboven vindt u informatie over deze doeleinden.
Etna Lift verwerkt de volgende gegevenscategorieën:

 • Identificatiegegevens: Naam, voornaam
 • Contactgegevens: postadres, e-mail, telefoonnummer, …
 • Gegevens inzake verbinding, gebruik van de diensten en interactie: logs inzake verbinding, gebruik, …
 • Eigen of gebruikte producten en diensten
 • Profielen en scores die een klantverdeling mogelijk maken

Wie ontvangt uw gegevens?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van Etna Lift en haar onderaannemers.

De gegevens kunnen ook verwerkt worden door partners van Etna Lift. Het betreft situaties waarin partners tussenkomen voor de levering van prestaties. Het kan ook gaan om verwerkingen waarvoor naar uw instemming gevraagd wordt.

De verwerkte gegevens kunnen ten slotte overgedragen worden aan de bevoegde overheden, op hun verzoek, in het kader van gerechtelijke procedures, in het kader van gerechtelijke onderzoeken en verzoeken om informatie van de overheden of om zich in overeenstemming te brengen met andere wettelijke verplichtingen.

Worden uw gegevens verwerkt buiten de EU?

De verzamelde gegevens worden verwerkt in de Europese Unie.

Wat zijn uw rechten?

U hebt een recht van inzage, op rectificatie en op wissing van de gegevens die uw persoon betreffen. U kunt vragen om de overdraagbaarheid van deze gegevens. U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de uitgevoerde verwerkingen of om de beperking ervan te vragen.

U kunt richtlijnen bepalen met betrekking tot de bewaring, de wissing of de mededeling van uw persoonsgegevens na uw dood.

Specifieke regel inzake telefonische klantenwerving: elke consument kan zich gratis inschrijven op een zogenaamde bel-me-niet-meer-lijst “Bloctel”, opdat er met hem geen contact meer zou opgenomen worden door een professional met wie hij momenteel geen contractuele relatie heeft. De consument kan zich inschrijven op de website www.bloctel.gouv.fr of een schrijven richten aan het adres: Société Opposetel, Service Bloctel, 6, rue Nicolas Siret – 10 000 Troyes

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten op gelijk welk moment uitoefenen en contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming op de onderstaande adressen.

Elke aanvraag om uitoefening van uw rechten moet vergezeld worden van de kopie van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart afgeleverd door de Franse staat of identiteitskaart van de Europese Unie of paspoort, ingezetenenkaart afgeleverd door de Franse staat, verblijfsvergunning afgeleverd door de Franse staat of rijbewijs afgeleverd door de Franse staat). U krijgt een antwoord binnen één maand vanaf de ontvangst van uw aanvraag.

Producten Groot publiek en Professionals

Per post: Etna Lift Klantendienst, Beheer van persoonsgegevens, 8 rue Constantin Pecqueur, 95150 Taverny, Frankrijk, of per e-mail naar het volgende adres: dpo@etnafrance.com

Mogelijkheid om een beroep te doen op de CNIL

Indien uw contacten met Etna Lift niet bevredigend zijn, kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL; Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden), de gegevensbeschermingsautoriteit belast met de naleving van de verplichtingen inzake persoonsgegevens in Frankrijk.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Etna Lift vergewist zich ervan dat uw gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze verwerkt worden, ook wanneer bepaalde bewerkingen door onderaannemers uitgevoerd worden. Hiertoe worden de passende technische en organisatorische maatregelen ingesteld om verlies, misbruik, wijziging en wissing van de persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon te vermijden. De maatregelen worden afgestemd op het niveau van gevoeligheid van de verwerkte gegevens en op het risiconiveau van de verwerking of de uitvoering.

Wijziging van het beleid inzake gegevensbescherming

Dit beleid inzake bescherming van de persoonsgegevens kan bij ontwikkelingen aangepast worden.

Laatste bijwerking op 05 juni 2018